เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล...

เมนูหลัก

 

H01

ว่าที่ร้อยตรีคมคิด เครือเนตร
ปลัดเทศบาล
ตำบลหนองขอนกว้าง
สายด่วน : 095-1692789
 

 

H01

นางสุพรรณี พรหมโท
รองปลัดเทศบาล
ตำบลหนองขอนกว้าง
สายด่วน : 098-6195109

 

H01

น.ส.มนัสพร คานเพชรทา
หัวหน้าสำนักปลัด
สายด่วน : 063-2415562

H01

นางมนัญญา วิทักษาบุตร
ผู้อำนวยการกองคลัง
สายด่วน : 062-2541223

H01

นายนิรุกข์  สิงห์ทอง
ผู้อำนวยการกองช่าง
สายด่วน : 086-5802666

H01

นายเอกนรินทร์  ธงยศ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
สายด่วน : 082-7416298

H01

นางสุกัญญา ศิริรำไพวงษ์
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ
สายด่วน : 098-5499419

H01

น.ส.นริรินทร์  นุชัยรัมย์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
สายด่วน : 086-6399535

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster