เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล...

เมนูหลัก

 
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

     ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

 O1 ⇔ โครงสร้าง  O2  ข้อมูลผู้บริหาร
 O3  อำนาจหน้าที่  O4  แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
 O5  ข้อมูลการติดต่อ  O6  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 O7  ข่าวประชาสัมพันธ์  O8  Q & A (ถาม-ตอบ)
 O9  Social Network  

     ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

 O10  แผนดำเนินงานประจำปี  O11  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
 O12  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  O13  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 O14  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ  O15  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 O16  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ  การให้บริการ  O17  E-Service

     ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

 O18  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  O19  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย     งบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
 O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ        ประจำปี  O21  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการ      จัดหาพัสดุ
 O22  ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  O23  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา  พัสดุรายเดือน
 O24  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ  จัดหาพัสดุประจำปี  

     ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 O25  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  O26  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 O27  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา      ทรัพยากรบุคคล  O28  รายงานผลการบริหารและพัฒนา  ทรัพยากรบุคคลประจำปี

      ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

 O29  แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน    การทุจริตและประพฤติมิชอบ  O30  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 O31  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  O32  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 O33  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  

 
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

     ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

 O34  นโยบายไม่รับของขวัญ  O35  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 O36  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตปและประพฤติมิชอบ ประจำปี  O37  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง    การทุจริตและประพฤติมิชอบ
 O38  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริตธรรม  O39  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 O40  รายงานการกำกับติดตามการดำเนิน  การป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน  O41  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

     ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรฐานภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

 O42  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน     O43  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริม    คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster